Author = Koutsou, Chrysafenia P
1. Advanced Dynamic Simulation of Membrane Desalination Modules Accounting for Organic Fouling

Volume 5, Issue 2, Spring 2019, Page 178-186

Anastasios J. Karabelas; Margaritis Kostoglou; Chrysafenia P Koutsou