Author = Titus AM Msagati
Laccase-Coated Polyethersulfone Membranes for Organic Matter Degradation and Removal

Volume 8, Issue 1, January 2022

10.22079/jmsr.2021.139576.1418

Machawe Motsa; Phumlile P Mamba; Henry J Ogola; Titus AM Msagati; Bhekie B Mamba; Thabo TI Nkambule

Laccase-Coated Polyethersulfone Membranes for Organic Matter Degradation and Removal